Lutje nga Kurani dhe Suneti

Dhe thuaj: O Zoti im!

Më shto diturinë!

 

TAHA 114

Mjeksia Profetike

Vaji i Farës së zezë, Vlera e hixhames,

Mjeksia e Pejgamberit Alejhi selam !

Shërim me Kuran

Shërim nga mësyshi, magjia, ankthi

Rëndësia e shërimit me Kuran dhe Sunet!

Projektet Tona

Suret e Kuranit Shqip Arabisht
Mburoja e Muslimanit
Mesime falas ne arabisht

Lutjet e Pejgamberëve

“O Zoti ynë! Ne e kemi futur veten në gjynah, prandaj, nëse Ti nuk na fal dhe nuk na mëshiron, ne vërtet që do të jemi nga të humburit”. Araf 23.

Lutja e Ademit

alejhi selam

 “O Zoti im, bëj që unë dhe pasardhësit e mi të kryejmë përherë namazin! O Zoti ynë, na i prano lutjet!”. Ibrahim 40, dhe “O Zoti ynë! Pranoje prej nesh (këtë vepër)! Me të vërtetë, Ti je Ai që dëgjon dhe di gjithçka!”. Bekare 127.

Lutja e Ibrahimit

alejhi selam

“O Zoti im! Falë të mirave që më ke dhënë, unë nuk do të bëhem ndihmës i të këqijve!”. Kasas 16, dhe “O Zoti im, zgjeroma kraharorin tim, lehtësoma punën time, dhe zgjidhma nyjen e gjuhës sime, që ata të kuptojnë fjalën time!”. Taha 25-28.

Lutja e Musait

alejhi selam

 “S’ka zot tjetër, përveç Teje! Qofsh i lavdëruar! Me të vërtetë, unë kam gabuar!”. Enbija 87.

Lutja e Junusit

alejhi selam

“O Zoti im, falmë mua dhe prindërit e mi, si dhe çdo besimtar, që kërkon strehim në shtëpinë time! Fali të gjithë besimtarët e besimtaret, ndërsa keqbërësve shtoju vetëm shkatërrim!”. Nuh 28.

Lutja e Nuhit

alejhi selam

“O Krijues i qiejve dhe i Tokës, Ti je Mbrojtësi im edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër! Bëj që të vdes si mysliman dhe më shoqëro me punëmirët (në botën tjetër)!”. Jusuf 101.

Lutja e Jusufit

alejhi selam

 “O Zoti im, më frymëzo që të jem mirënjohës për mirësitë që Ti më ke dhënë mua dhe prindërve të mi, dhe që të bëj vepra të mira, me të cilat Ti do të jesh i kënaqur. Më prano, me mëshirën Tënde, në gjirin e robërve të Tu të devotshëm!”. Neml 19.

Lutja e Sulejmanit

alejhi selam

“Unë dhimbjen time dhe pikëllimin tim ia paraqes vetëm Allahut e nga Allahu di atë që nuk e dini ju”. Jusuf 86.

Lutja e Jakubit

alejhi selam

“Unë mbështetem tek Allahu, Zoti im dhe Zoti juaj. S’ka asnjë gjallesë që të mos jetë nën pushtetin e Tij. Me të vërtetë, Zoti im, është në rrugë të drejtë”. Hud 56.

Lutja e Hudit

alejhi selam

“Ai përfshin çdo gjë me dijeninë e Vet dhe tek Ai ne mbështetemi. O Zoti ynë, gjyko drejt midis nesh dhe popullit tonë! Ti je Gjykatësi më i mirë”! Araf 89.

Lutja e Shuajbit

alejhi selam

“Mua më ka goditur fatkeqësia e Ti je më mëshiruesi I mëshiruesve!”. Enbija 83.

Lutja e Ejubit

alejhi selam

“Zoti ynë, na jep të mira në këtë botë, na jep të mira në botën tjetër dhe na ruaj nga dënimi i Zjarrit (të Xhehenemit)”. Bekare 201.

Lutja e Muhamedit

lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të.

Pengesat e lutjes

Pengesat e lutjes Një nga gjërat të cilat ndikojnë negativisht në realizimin e lutjes është padurimi i njeriut në pritjen e plotësimit të saj, ashtu që ai e humb durimin dhe pushon së luturi. Kjo ngjanë me njeriun që mbjell bimë apo ndonjë pemë, ai e kultivon dhe e...

Koha kur pranohen lutjet

Koha kur pranohen lutjet Gjërat për të cilat lutja, me ndihmën e Zotit, pranohet: −prania e zemrës dhe maturia gjatë recitimit; −koncentrimi i plotë në atë që kërkohet; −recitimi në një nga gjashtë kohët kur lutja pranohet: një e treta e fundit të natës; gjatë...

Raporti i fuqisë së lutjes dhe i sprovës

Raporti i fuqisë së lutjes dhe i sprovës Ky raport i ka tri mundësi: 1.Që lutja të jetë më e fuqishme se sa problemi dhe ta largojë atë. 2.Të jetë më e dobët se sa problemi me ç’rast problemi do të rritet dhe tërësisht do ta mposhtë njeriun. Mirëpo, kjo lutje...

Vetëmashtrimi për këto shkaqe

Vetëmashtrimi për këto shkaqe Hapi i dytë: Duhet pasur kujdes nga mashtrimet e shpirtit kur është fjala për këto shkaqe. Kjo është një gjë shumë e rëndësishme. Çka do të thotë kjo? Njeriu e di që mëkatet dhe pakujdesia janë të dëmshëm në këtë dhe botën tjetër. Mirëpo,...

Këmbëngulja në lutje

Këmbëngulja në lutje Një nga ilaçet më të mira është këmbëngulja në lutje. Ibën Maxhe në Sunenin e tij shënon hadithin e Ebu Hurejres (Allahu qoftë i kënaqur me të), se i Dërguari i Allahut (paqja dhe lavdërimi i Allahut qoftë mbi të), kishte thënë: “Kush nuk e lutë...

Elementet e lutjes së pranuar

Elementet e lutjes së pranuar Duatë dhe lutjet janë sikur armët. Efikasiteti i armës varet nga shkathtësia e luftëtarit, e jo ekskluzivisht nga mprehtësia. Kur armët janë të rregullta dhe pa të meta, kur ai që e përdor është i shkathtë dhe i fuqishëm, ndërsa mbrojtja...

Lutja është ilaçi më efikas

Lutja është ilaçi më efikas Lutja është ilaçi më i mirë. Ajo i eliminon, i shëron dhe i dëbon problemet. Parandalon paraqitjen e problemeve, i heqë dhe i lehtëson kur tashmë ato ndodhin. Ajo është armë e besimtarëve, ashtu siç Hakimi në Mustedrekun e tij transmeton...

Lutja për eliminimin e problemeve

Lutja për eliminimin e problemeve Lutja është mënyra më e mirë për eliminimin e problemeve dhe e realizimit të qëllimeve. Ndonjëherë rezultatet e lutjes mungojnë, edhe atë për shkak të disa arsyeve; për shkak të dobësisë së atij që lutet; për arsye që Allahu i...

Rrethanat e lutjes

Rrethanat e lutjes Shpesh shohim njerëz se si recitojnë lutje, të cilat së shpejti u plotësohen. Arsye për këtë mund të jetë vuajtja që e ka përcjellë lutjen; përulësia e atij që e ka bërë; vepra e mirë që i ka paraprirë dhe për të cilën Allahu i lartësuar, i është...

Lutja dhe përcaktimi

Lutja dhe përcaktimi Këtu hasim në një çështje të njohur: Nëse gjëja për të cilën është bërë lutja ishte e paracaktuar, ajo do të ndodh po qoftë u lut njeriu për të apo nuk u lut, e nëse nuk është e paracaktuar që të ndodh, ajo nuk do të ndodh pavarësisht asaj se a ka...

“Zoti Im, më bëj një vend
pranë Mëshirës Tënde në Xhennet”
[Kuran; 66/11]

Lutje Nga Kurani dhe Suneti

Sherim me Kuran Rukja

Sherim me Kuran

Me të vërtetë nuk ka dyshim e as hamendje se shërimi me Kuranin Fisnik dhe me atë që është vërtetuar nga i Dërguari prej rukjes, se ai është mjekim i dobishëm dhe shërim i plotë.

“Dy ushtri të cilat nuk mund të mposhten asnjëherë janë:

1.Zemra e sinqertë dhe,

2.Lutja e drejtë (pastër).”

Shejhul Islam Ibn Tejmije

“Duaja është prej ilaçeve më të dobishme. Ajo është armike e belasë.

Ajo e largon, e kuron, e pengon rënien e saj dhe e ngre (e heq) atë, ose e lehtëson belan kur ajo ka rënë. Ajo (duaja) është arma e besimtarit”.

Ibn Kajjim el Xheuzije

Shpërndaje
error: Content is protected !!

Pin It on Pinterest

Share This