Lutje nga Kurani dhe Suneti

Dhe thuaj: O Zoti im!

Më shto diturinë!

 

TAHA 114

Shërim me Kuran

Shërim nga mësyshi, magjia, ankthi

Rëndësia e shërimit me Kuran dhe Sunet!

Mjeksia Profetike

Vaji i Farës së zezë, Vlera e hixhames,

Mjeksia e Pejgamberit Alejhi selam !

Projektet Tona

Suret e Kuranit Shqip Arabisht
Mburoja e Muslimanit
Mesime falas ne arabisht

Lutjet e Pejgamberëve

“O Zoti ynë! Ne e kemi futur veten në gjynah, prandaj, nëse Ti nuk na fal dhe nuk na mëshiron, ne vërtet që do të jemi nga të humburit”. Araf 23.

Lutja e Ademit

alejhi selam

 “O Zoti im, bëj që unë dhe pasardhësit e mi të kryejmë përherë namazin! O Zoti ynë, na i prano lutjet!”. Ibrahim 40, dhe “O Zoti ynë! Pranoje prej nesh (këtë vepër)! Me të vërtetë, Ti je Ai që dëgjon dhe di gjithçka!”. Bekare 127.

Lutja e Ibrahimit

alejhi selam

“O Zoti im! Falë të mirave që më ke dhënë, unë nuk do të bëhem ndihmës i të këqijve!”. Kasas 16, dhe “O Zoti im, zgjeroma kraharorin tim, lehtësoma punën time, dhe zgjidhma nyjen e gjuhës sime, që ata të kuptojnë fjalën time!”. Taha 25-28.

Lutja e Musait

alejhi selam

 “S’ka zot tjetër, përveç Teje! Qofsh i lavdëruar! Me të vërtetë, unë kam gabuar!”. Enbija 87.

Lutja e Junusit

alejhi selam

“O Zoti im, falmë mua dhe prindërit e mi, si dhe çdo besimtar, që kërkon strehim në shtëpinë time! Fali të gjithë besimtarët e besimtaret, ndërsa keqbërësve shtoju vetëm shkatërrim!”. Nuh 28.

Lutja e Nuhit

alejhi selam

“O Krijues i qiejve dhe i Tokës, Ti je Mbrojtësi im edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër! Bëj që të vdes si mysliman dhe më shoqëro me punëmirët (në botën tjetër)!”. Jusuf 101.

Lutja e Jusufit

alejhi selam

 “O Zoti im, më frymëzo që të jem mirënjohës për mirësitë që Ti më ke dhënë mua dhe prindërve të mi, dhe që të bëj vepra të mira, me të cilat Ti do të jesh i kënaqur. Më prano, me mëshirën Tënde, në gjirin e robërve të Tu të devotshëm!”. Neml 19.

Lutja e Sulejmanit

alejhi selam

“Unë dhimbjen time dhe pikëllimin tim ia paraqes vetëm Allahut e nga Allahu di atë që nuk e dini ju”. Jusuf 86.

Lutja e Jakubit

alejhi selam

“Unë mbështetem tek Allahu, Zoti im dhe Zoti juaj. S’ka asnjë gjallesë që të mos jetë nën pushtetin e Tij. Me të vërtetë, Zoti im, është në rrugë të drejtë”. Hud 56.

Lutja e Hudit

alejhi selam

“Ai përfshin çdo gjë me dijeninë e Vet dhe tek Ai ne mbështetemi. O Zoti ynë, gjyko drejt midis nesh dhe popullit tonë! Ti je Gjykatësi më i mirë”! Araf 89.

Lutja e Shuajbit

alejhi selam

“Mua më ka goditur fatkeqësia e Ti je më mëshiruesi I mëshiruesve!”. Enbija 83.

Lutja e Ejubit

alejhi selam

“Zoti ynë, na jep të mira në këtë botë, na jep të mira në botën tjetër dhe na ruaj nga dënimi i Zjarrit (të Xhehenemit)”. Bekare 201.

Lutja e Muhamedit

lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të.

Trajtimi hyjnor i magjise

Si te sherohemi nga magjia sihri magjistaret sehirbazet

Si te sherohemi nga magjia si te prishim hajmalite si te sherohemi me Kuran nga magjia. Trajtim me Rukje kunder Magjise dhe sehireve.

Sherim me Kuran dhe Sunet

Rëndësia e shërimit me Kuran dhe Sunet

Si te sherohemi me Kuran. Rendesia e sherimit me Kuran menyra Profetike. Ne të shpallim Kur’anin që është shërim dhe mëshirë për besimtarët,,

Mjekimi i semundjeve shpirterore

Si te sherohemi nga semundjet shpirterore stresi me Kuran

Sherimi i semundjeve shpirterore menyra profetike. Mjekimi më i mirë i sëmundjeve shpirtërore dhe largimi i ndjenjës së ngushtimit në gjoks.

Program me rukje

Programi 7 ditor i detoksifikimit me Rukje

Programi 7 ditor i detoksifikimit me Rukje – Shejh ‘Adil ibn Ṭahir al-Mukbil
Kërkimi i shërimit me Kur’anin Famëlartë dhe Sidrin dhe të ngjashmet e tyre janë nga ilaçet e lejuara

s l1600

Ilaci KHALTATU RRUMI

Endrra e Shejkh Muhamed Er-Rumij për shërim Përzierja e Shejh Muhamed Rumit Mix për shërim. Përdorimi Përdorimi i sidrit të bluar përshkruhet në ëndrrën e shejkh Muhmed Er-Rumij si më poshtë: Shpjegimi i ëndrrës për shërimin e magjive dhe e syrit të keq Thotë Allahu i...
Sherimi nga mesyshi edhe zilia

Shërimi i syrit të keq mësyshit hasedit zilise smirres menyra e plot

Menyra e plote e sherimit nga mesyshi hasedi zilia smira dhe ziliqaret. Metoda me e mire nga Lutjet e Sherimit de Rukjet nga Kurani dhe Suneti

si te sherohemi nga mesyshi

Si te sherohemi nga mesyshi zilia smirra syri i keq

Mjeksia Profetike si te sherohemi nga mesyshi zilia hasedi smirra. Menyra e plot e sherimit me kuran dhe sunet. Trajtim me Rukje per mesysh.

“Zoti Im, më bëj një vend
pranë Mëshirës Tënde në Xhennet”
[Kuran; 66/11]

Lutje Nga Kurani dhe Suneti

Sherim me Kuran Rukja

Sherim me Kuran

Me të vërtetë nuk ka dyshim e as hamendje se shërimi me Kuranin Fisnik dhe me atë që është vërtetuar nga i Dërguari prej rukjes, se ai është mjekim i dobishëm dhe shërim i plotë.

“Dy ushtri të cilat nuk mund të mposhten asnjëherë janë:

1.Zemra e sinqertë dhe,

2.Lutja e drejtë (pastër).”

Shejhul Islam Ibn Tejmije

“Duaja është prej ilaçeve më të dobishme. Ajo është armike e belasë.

Ajo e largon, e kuron, e pengon rënien e saj dhe e ngre (e heq) atë, ose e lehtëson belan kur ajo ka rënë. Ajo (duaja) është arma e besimtarit”.

Ibn Kajjim el Xheuzije

Shpërndaje
error: Content is protected !!

Pin It on Pinterest

Share This