()

Sexhede uexhhije lil-ledhî ħalekahu ue shek-ka sem’ahu ue besarrahu bi haulihî ue ku-uetihi. [Fe tebârrakell-llâhu ahsenul ħâlikîn!]

(Fytyra ime ka rënë në sexhde për Atë i Cili e krijoi, i dha të dëgjuarit dhe të parët e saktë, me fuqinë e Tij!! dhe të parët e saktë, me fuqinë e Tij!! [I Madhërishëm është Allahu, Krijuesi më i mirë!])

Allahum-mektub lî bihâ indeke exhrran ue da’ an-nî bihâ uizrran ue xhal’hâ lî indeke dhuħrran, ue tekab-belhâ min-nî kemâ tekab-beltehâ min abdike Dâuûd.

(O Allah! Më shkruaj me të shpërblimin, më hiq për shkak të saj një gjynah, ruaje atë për mua atje tek Ty, dhe pranoma atë ashtu sikurse ia pranove robit tënd Daudit!)

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

Shpërndaje
error: Content is protected !!

Pin It on Pinterest

Share This