()

Et-tehij-jâtu lil-lâhi ues-saleuâtu, uet-taj-jibâtu, es-selâmu alejke ej-juhen-nebij-ju ue rrahmetull-llâhi ue berrakâtuhu, es-selâmu alejnâ ue alâ ibâdil-lâhis-sâlihîn, esh’hedu en lâ ilâhe il-lAll-llâh, ue esh’hedu en-ne Muham-meden abduhu ue rrasûluhu

Nderimet, madhështimet, lutjet dhe fjalët e dëlira i takojnë Allahut! Paqedhënësi (Es Selamu) qoftë me ty, o i Dërguar, dhe po ashtu mëshira dhe begatimet e vazhdueshme të Tij! Paqedhënësi qoftë me ne dhe me robërit e drejtë të Allahut! Dëshmoj se nuk ka të drejtë të adhurohet kush përveç Allahut, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguar i Tij!)

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

Shpërndaje
error: Content is protected !!

Pin It on Pinterest

Share This