()

All-llâhum-me sal-li alâ Muham-medin ue alâ âli Muham-medinkemâ sal-lejte alâ Ibrrâhîme ue alâ âli Ibrrâhîme, in-neke hamîdun Mexhîd. All-llâhum-me bârik alâ Muham-medin ue alâ âli Muham-medin, kemâ bârrakte alâ Ibrrâhîme ue alâ âli Ibrrâhîme, in-neke hamîdun Mexhîd.

(O Allah lavdëroje (tek melekët e lartë) Muhamedin dhe familjen e tij, ashtu siç lavdërove Ibrahimin dhe familjen e tij, vërtet Ti je i Lavdishëm dhe i Madhëruar. O Allah begatoje Muhamedin dhe familjen e tij, ashtu siç begatove Ibrahimin dhe familjen e tij, vërtet Ti je i Lavdishëm dhe i Madhëruar)

All-llâhum-me sal-li alâ Muham-medin ue alâ ezuâxhihi ue dhurr-rrij-jetihi, kemâ sal-lejte alâ âli Ibrrâhîme,ue bârik alâ Muhammedin ue alâ ezuâxhihi ue dhurr-rrij-jetihi kemâ bârrakte alâ âli Ibrrâhîme, in-neke hamîdun Mexhîd.

(O Allah lavdëroje (te melekët e lartë) Muhamedin, bashkëshortet dhe pasardhësit e tij, ashtu siç lavdërove familjen e Ibrahimit, (O Allah) begatoje Muhamedin, bashkëshortet dhe pasardhësit e tij, ashtu siç begatove familjen e Ibrahimit, vërtet Ti je i Lavdishëm dhe i Madhëruar)

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

Shpërndaje
error: Content is protected !!

Pin It on Pinterest

Share This