Vetëmashtrimi për këto shkaqe

Vetëmashtrimi për këto shkaqe Hapi i dytë: Duhet pasur kujdes nga mashtrimet e shpirtit kur është fjala për këto shkaqe. Kjo është një gjë shumë e rëndësishme. Çka do të thotë kjo? Njeriu e di që mëkatet dhe pakujdesia janë të dëmshëm në këtë dhe botën tjetër. Mirëpo,...

Lutja dhe përcaktimi

Lutja dhe përcaktimi Këtu hasim në një çështje të njohur: Nëse gjëja për të cilën është bërë lutja ishte e paracaktuar, ajo do të ndodh po qoftë u lut njeriu për të apo nuk u lut, e nëse nuk është e paracaktuar që të ndodh, ajo nuk do të ndodh pavarësisht asaj se a ka...

Elementet e lutjes së pranuar

Elementet e lutjes së pranuar Duatë dhe lutjet janë sikur armët. Efikasiteti i armës varet nga shkathtësia e luftëtarit, e jo ekskluzivisht nga mprehtësia. Kur armët janë të rregullta dhe pa të meta, kur ai që e përdor është i shkathtë dhe i fuqishëm, ndërsa mbrojtja...

Rrethanat e lutjes

Rrethanat e lutjes Shpesh shohim njerëz se si recitojnë lutje, të cilat së shpejti u plotësohen. Arsye për këtë mund të jetë vuajtja që e ka përcjellë lutjen; përulësia e atij që e ka bërë; vepra e mirë që i ka paraprirë dhe për të cilën Allahu i lartësuar, i është...

Koha kur pranohen lutjet

Koha kur pranohen lutjet Gjërat për të cilat lutja, me ndihmën e Zotit, pranohet: −prania e zemrës dhe maturia gjatë recitimit; −koncentrimi i plotë në atë që kërkohet; −recitimi në një nga gjashtë kohët kur lutja pranohet: një e treta e fundit të natës; gjatë...

Pengesat e lutjes

Pengesat e lutjes Një nga gjërat të cilat ndikojnë negativisht në realizimin e lutjes është padurimi i njeriut në pritjen e plotësimit të saj, ashtu që ai e humb durimin dhe pushon së luturi. Kjo ngjanë me njeriun që mbjell bimë apo ndonjë pemë, ai e kultivon dhe e...

Këmbëngulja në lutje

Këmbëngulja në lutje Një nga ilaçet më të mira është këmbëngulja në lutje. Ibën Maxhe në Sunenin e tij shënon hadithin e Ebu Hurejres (Allahu qoftë i kënaqur me të), se i Dërguari i Allahut (paqja dhe lavdërimi i Allahut qoftë mbi të), kishte thënë: “Kush nuk e lutë...

Raporti i fuqisë së lutjes dhe i sprovës

Raporti i fuqisë së lutjes dhe i sprovës Ky raport i ka tri mundësi: 1.Që lutja të jetë më e fuqishme se sa problemi dhe ta largojë atë. 2.Të jetë më e dobët se sa problemi me ç’rast problemi do të rritet dhe tërësisht do ta mposhtë njeriun. Mirëpo, kjo lutje...

Lutja është ilaçi më efikas

Lutja është ilaçi më efikas Lutja është ilaçi më i mirë. Ajo i eliminon, i shëron dhe i dëbon problemet. Parandalon paraqitjen e problemeve, i heqë dhe i lehtëson kur tashmë ato ndodhin. Ajo është armë e besimtarëve, ashtu siç Hakimi në Mustedrekun e tij transmeton...

Lutja për eliminimin e problemeve

Lutja për eliminimin e problemeve Lutja është mënyra më e mirë për eliminimin e problemeve dhe e realizimit të qëllimeve. Ndonjëherë rezultatet e lutjes mungojnë, edhe atë për shkak të disa arsyeve; për shkak të dobësisë së atij që lutet; për arsye që Allahu i...

Shpërndaje
error: Content is protected !!

Pin It on Pinterest

Share This