()

Këmbëngulja në lutje

Një nga ilaçet më të mira është këmbëngulja në lutje. Ibën Maxhe në Sunenin e tij shënon hadithin e Ebu Hurejres (Allahu qoftë i kënaqur me të), se i Dërguari i Allahut (paqja dhe lavdërimi i Allahut qoftë mbi të), kishte thënë:

“Kush nuk e lutë Allahun, Ai hidhërohet në të.”

Mustedreku thekson hadithin e Enesit (Allahu qoftë i kënaqur me të), i cili thotë: “Mos hiqni dorë nga lutja. Nga ajo askush nuk ka pësuar keq.”

Evzai përmes Zuhrit përmend hadithin e Aishes (Allahu qoftë i kënaqur me të), se i Dërguari i Allahut (paqja dhe lavdërimi i Allahut qoftë mbi të), kishte thënë:

“Allahu vërtetë i do ata që janë këmbëngulës në lutje.”

Në librin e Imam Ahmedit, Zuhdi, përcjellët transmetimi i Katades se Muverreku (Allahu e mëshiroftë), kishte thënë: “Mua besimtari më ngjanë me të përmbyturin, i cili mbahet për një copë druri dhe lutet: Zoti im, Zoti im, me shpresë që Allahu i Madhërishëm do ta shpëtojë.”

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

Shpërndaje
error: Content is protected !!

Pin It on Pinterest

Share This