()

Lutja është ilaçi më efikas

Lutja është ilaçi më i mirë. Ajo i eliminon, i shëron dhe i dëbon problemet. Parandalon paraqitjen e problemeve, i heqë dhe i lehtëson kur tashmë ato ndodhin. Ajo është armë e besimtarëve, ashtu siç Hakimi në Mustedrekun e tij transmeton nga Ali ibën Ebu Talibi (Allahu qoftë i kënaqur me të), se i Dërguari i Allahut (paqja dhe lavdërimi i Allahut qoftë mbi të), kishte thënë:

“Lutja është armë e besimtarëve, shtylla e fesë dhe drita e qiejve dhe Tokës.”

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

Shpërndaje
error: Content is protected !!

Pin It on Pinterest

Share This