()

Raporti i fuqisë së lutjes dhe i sprovës

Ky raport i ka tri mundësi:

1.Që lutja të jetë më e fuqishme se sa problemi dhe ta largojë atë.

2.Të jetë më e dobët se sa problemi me ç’rast problemi do të rritet dhe tërësisht do ta mposhtë njeriun. Mirëpo, kjo lutje ndonjëherë mund t’i zbutë problemet edhe pse vetvetiu është e dobët.

3.Që lufta mes tyre të jetë e barabartë.

Hakimi në Mustedrekun e tij thekson hadithin e Aishes (Allahu qoftë i kënaqur me të), e cila transmeton që i Dërguari (paqja dhe lavdërimi i Allahut qoftë mbi të), kishte thënë:

“Nuk mundet me kujdes të parandalohet ajo që është përcaktuar. Lutja ndihmon në atë që ka ndodhur dhe në atë që nuk ka ndodhur. ndonjëherë vjen fatkeqësia ndërsa lutja e pret dhe ballafaqohet me të deri në Ditën e Gjykimit.”

Në këtë temë bën me dije edhe hadithi, të cilin Ibën Omeri (Allahu qoftë i kënaqur me të), e transmeton nga i Dërguari (paqja dhe lavdërimi i Allahut qoftë mbi të):

“Lutja ndihmon te gjërat që nuk kanë ndodhur, apo që kanë ndodhur. Prandaj, robërit e Allahut, shpeshtoni lutjet.”

Theubani transmeton hadithin në të cilin i Dërguari i Allahut (paqja dhe lavdërimi i Allahut qoftë mbi të), thotë:

“Përcaktimin e Zotit nuk mund ta ndryshoj asgjë përveç lutjes. Jetën mund ta zgjatë vetëm mirësia. Njeriu mund ta humbas furnizimin për shkak të mëkatit që e bën.”

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

Shpërndaje
error: Content is protected !!

Pin It on Pinterest

Share This