()

Mburoja e Muslimanit – Duaja DHIKRI KUR DEL NGA SHTEPIA

﴾ 16 ﴿
Bismil-lâhi, teuek-keltu alell-llâhi ue lâ haule ue lâ ku-uete il-lâ bil-lâh

(Në emër të Allahut! Jam mbështetur tek Allahu! S’mund të bëhet asnjë lëvizje dhe s’ka fuqi për asgjë veçse me ndihmën e Allahut).

﴾ 17 ﴿
All-llâhum-me in-nî eûdhu bike en edil-le eu udal-le, eu ezil-le eu uzel-le, eu edhlime eu udhleme, eu exh’hele eu juxh’hele alej-je.
(O Allah! Më ruaj që të mos bie në humbje dhe të mos më çojë ndokush në humbje; që të mos gabohem dhe të mos më gabojë kush; që të mos dëmtoj ndokënd dhe të mos më dëmtojë kush; që të mos sillem keq me askënd dhe të mos sillet keq askush me mua!).

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

Shpërndaje
error: Content is protected !!

Pin It on Pinterest

Share This