()

Subhâne rrab-bijel Adhîm (tri herë)

(I Dëlirë nga të metat është Zoti im, i Madhërishmi!)

Subhânekell-llâhum-me rrab-benâ ue bi hamdike. All-llâhume igfir lî

(O Allah, Zoti ynë, Ti je i dëlirë nga të metat. Lartësoj lavdinë Tënde. O Allah, më fal!)

Sub-bûhun Kud-dûsun Rrab-bul melâiketi uerr-rrûh

(I Dëlirë nga të gjitha mangësitë, i Shenjtë, Zot i melekëve dhe i Xhibrilit)

All-llâhum-me leke rrekea’tu ue bike âmentu ue leke eslemtu. Hashea leke sem’î ue besarî ue muħ-ħi ue adhmî ue a’sabî, ue mâ istekal-let bihi kademî.

O Allah! Ty të jam përulur, Ty të kam besuar, Ty të jam nënshtruar! Të përulur për Ty janë dëgjimi im, shikimi im, truri im, eshtrat e mia dhe gilcat e mia dhe [çdo gjë që mbajnë këmbët e mia]!

Subhâne dhil xheberûti uel melekûti uel kibrijâi uel adhameh

(Pa të meta është Ai që nështron robërit e Vet me urdhëra dhe ndalesa, që sundon çdo gjë, dhe që është më i Larti e më Madhështori)

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

Shpërndaje
error: Content is protected !!

Pin It on Pinterest

Share This