()

Mburoja e Muslimanit – Duaja DHIKRI PAS MBARIMIT TE ABDESIT

﴾ 13 ﴿
Esh’hedû en lâ ilâhe il-lAll-llâhu uahdehu lâ sherîke lehu, ue esh’hedû en-ne Muham-meden abduhu ue rrasûluhu.

(Dëshmoj se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut Një, i Vetëm dhe i Pashoq, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i Dërguari i Tij).

﴾ 14 ﴿
All-llâhum-mexh’alnî minet-teuuâbîne uexh’alnî minel mutetahhirîne.

(O Allah! Më bëj prej atyre që pendohen dhe më bëj prej atyre që pastrohen!).

﴾ 15 ﴿
Subhânekell-llâhum-me ue bi hamdike, esh’hedu en lâ ilâhe il-lâ Ente, estagfirruke ue etûbu ilejke!

(O Allah, Ti je pa të meta. Lartësoj lavdinë Tënde! Dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Teje! Ty të kërkoj falje për gjynahet dhe te Ty kthehem me pendim!).

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

Shpërndaje
error: Content is protected !!

Pin It on Pinterest

Share This