()

Subhâne Rrab-bijel ea’lâ (tri herë)
(I Dëlirë nga të metat është Zoti im, më i Larti)

Subhânekell-llâhum-me rrab-benâ ue bi hamdike All-llâhum-megfir lî
(Pa të meta je, o Allah! Zoti ynë! Ty të bëj lavdi! O Allah, më fal!)

Sub-bûhun Kud-dûsun Rrab-bul melâiketi uerr-rrûh!
(I Dëlirë nga çdo mangësi, i Shenjtë, Zoti i melekëve dhe i Xhibrilit)

All-llâhum-me leke sexhedtu ue bike âmentu ue leke eslemtu. Sexhede uexhhî lil-ledhî ħalekahu ue sau-uerrahu ue shek-ka sem’ahu ue besarrahu. Tebârrakell-llâhu ahsenul ħâlikîn!

(O Allah! Për Ty kam bërë sexhde; Ty të kam besuar, Ty të jam nënshtruar! Fytyra ime ka rënë në sexhde për Atë i Cili e krijoi dhe e trajtësoi, e i dha aparatin e të dëgjuarit dhe aparatin e të parit! I Madhërishëm është Allahu, Krijuesi më i mirë!)

Subhâne dhil xheberrûti uel mele-kûti uel kibrrijâi uel adhameh

(I Dëlirë nga të metat është Ai që nështron robërit e Vet me urdhëra dhe ndalesa, që sundon çdo gjë, dhe që është më i Larti e më Madhështori)

All-llâhum-megfir lî dhenbî kul-lehu: dik-kahu ue xhil-lehu, ue eu-uelehu ue âħirrahu, ue alânij-jetehu ue sirr-rrahu!

O Allah! M’i fal të gjitha gjynahet: të voglat dhe të mëdhatë, të parat dhe të fundit, të dukshmet dhe të fshehtat!)

All-llâhum-me in-nî eûdhu bi rridâke min seħatik, ue bi muâfâtike min ukûbetik, ue eûdhu bike minke! Lâ uhsî thenâen alejke, Ente kemâ ethnejte ala nefsike.

(O Allah! Të lutem të më ruash me kënaqësinë Tënde nga hidhërimi Yt, të më ruash me faljen Tënde nga dënimi Yt! Kërkoj strehim te Ty, për t’u mbrojtur prej Teje! Unë, sado të përpiqem, nuk mund t’i numëroj dot lavdërimet e Tua, ashtu siç e meriton! Ti je ashtu siç e ke lavdëruar Veten!)

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

Shpërndaje
error: Content is protected !!

Pin It on Pinterest

Share This