()

Mburoja e Muslimanit – Duaja DHIKRI KUR HYJME NE SHTEPI

﴾ 18 ﴿
Bismil-lâhi uelexh’nâ, ue bismillâhi ħarraxh’nâ ue alell-llâhi rrabbinâ teuek-kel’nâ.

(Me emrin e Allahut hyjmë në shtëpi e po me emrin e Tij dalim, dhe Allahut, Zotit tonë, iu mbështetëm!”.
Pastaj le t’i japë selam familjes së vet

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

Shpërndaje
error: Content is protected !!

Pin It on Pinterest

Share This